Innehåll

NATUR OCH KULTUR

Jerker Axén, Marianne Råberg(sammankallande), Birgitta Sjöberg, Ulla Larsson och Christian Gottlieb.

På bilden saknas Barbro Flodin, Christer Wik., Susann Thorngren.

Natur och kultur – NoK

är den arbetsgrupp inom LHF som har uppdraget att arbeta för att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer och värdefulla naturområden på Lidingö bevaras. Gruppen försöker också verka för att planeringen för Lidingös framtid sker med hög kvalitet.  Detta sker genom att bevaka och medverka i stadens planarbete. Hembygdsföreningen är en av stadens remissinstanser och NoK utarbetar föreningens yttranden i planfrågor och i vissa fall bygglovsfrågor.

Naturnätverket

är en grupp där fler ideella föreningar än Hembygdsföreningen är representerade. Bl a Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen, IFK Lidingö skid- och orienteringsklubb, Brukshundsklubben, Roddklubben. Gruppen har en löpande dialog med ansvariga i Lidingö stad vad gäller förvaltning och skötsel av skog och övrig naturmark. Man träffas för samråd och diskussion en gång per termin.